Technik BOZP a Požiarnej ochrany

Malacky, SK

Bezpečnosť a zdravie našich pracovníkov je na prvom mieste.
Preto hľadáme zanieteného technika BOZP a PO, ktorý má chuť posúvať svoje hranice vo veľkej a náročnej prevádzke, a považuje rôznorodú agendu za výzvu.
Pozícia je vhodná aj pre zanieteného juniora, ktorý sa chce posúvať a na sebe pracovať.

K náplni práce nášho technika bude patriť:

- aktívne sledovanie denného stavu bezpečnosti vo výrobnej a logistickej časti, a včasné odstraňovanie potencionálnych rizík
- zodpovednosť za uplatňovanie predpisov BOZP, PO, hygienických predpisov a neustále zlepšovanie systému manažérstva BOZP
- vstupné a opakované školenie pracovníkov v oblasti BOZP a PO a sledovanie ich platnosti
- evidencia, vyšetrovanie a analýza pracovných úrazov, nehôd a krádeží
- spolupráca s príslušnými úradmi a výrobnými oddeleniami
- vypracovávanie internej dokumentácie a analýz rizík na základe aktuálnej legislatívy
- minimalizácia bezpečnostných rizík a chorôb z povolania prostredníctvom realizácie aktívnych a inovačných programov
- vypracovávanie návrhov a opatrení z oblasti zvyšovania úrovne pracovných podmienok a následná kontrolná činnosť
- výber a testovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
- spolupráca s pracovnou zdravotnou službou
- vypracovávanie štatistík, reportov a iných prezentačných podkladov
- koordinácia činnosti civilnej ochrany
- vypracovávanie podkladov k škodovej komisii
- tvorba, udržiavanie a zlepšovanie systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) podľa normy ISO 45001
- realizácia bezpečnostných auditov v súlade s aktuálnym systémom SEM, SMK, SMBOZP s cieľom dodržiavať interné požiadavky, ako aj štátne a miestne predpisy