Production teamleader

Malacky, Slovakia

- fungovať ako hlavný kontakt pre supervízora, hlavne v oblasti rozdeľovania práce a výsledkov výroby v oblasti kvantity a kvality
- aktívne sa zúčastňovať rozdelenia prác pri zahájení pracovných zmien, zisťovať dostupnosť materiálu, plánovať výmeny a pomáhať supervízorovi pri riadení výroby počas zmeny
- dohliadať a koordinovať štandardný proces výroby v pridelenej oblasti (Gape), zodpovednosť za dodržiavanie kvality a 5S štandardov
- trénovať nových pracovníkov a sprevádzať ich adaptačným procesom v súlade s nastaveným štandardom (pracovný postup, kontrola kvality, implementácia opatrení z reklamácií, atď.)
- zvyšovať zastupiteľnosť pracovníkov (polyvalencia)
- v rámci pracovného času vedieť zastúpiť operátorov pri definovaných strojoch (v prípade neprítomnosti, prestávky), poradenstvo a ich aktívna podpora
- sledovať a vyhodnocovať dodržiavanie BOZP princípov, pričom sám bude fungovať ako role model pre celý tím
- zodpovednosť za správnu deklaráciu OK/NOK kusov na Gape
- zodpovednosť za scrap manažment v rámci Gapu
- sledovať a vyhodnocovať výrobu na hodinovej báze voči plánu a reportovať supervízorovi výsledok a odchýlky a implementovať následné opatrenia
- spolupracovať pri uvoľňovaní výroby s linetechom
- v prípade akejkoľvek zistenej abnormality bezpečnosti, kvality či efektívnosti riešenie a eskalácia problémov s cieľom návratu do požadovaného stavu