Merací technik (CMM technician)

Malacky, SK

Vykonáva merania a zber dát na 3D súradnicovom meracom zariadení podľa výkresovej dokumentácie
Vyhodnocuje namerané výsledky voči stanoveným toleranciám
Vystavuje protokol o meraní a zabezpečuje štatistické spracovanie nameraných dát
Pripravuje programy pre merania dielov
Vykonáva štúdie reprodukovateľnosti a opakovateľnosti meraní
Vykonáva kalibrácie kontrolných a meracích prípravkov pomocou CMM
Spolupracuje s ostatnými oddeleniami