Znak

Snop Automotive Cologne GmbH
Eiler Str. 3G
51107 Köln
Deutschland

Telefón: +49 221 989 475 0
E-mail: hris@snop.eu

Riaditelia: Gerrit Kotterman, Maximilien Pinaire, Susan Talbot

Obchodný register: AG Köln HR B 47626

 

Zdroje použitých obrázkov a grafiky

Fotografie použité na tomto webe sú buď internej produkcie, alebo zakúpené a licencované spoločnosťou AdobeStock.

Snop Automotive Malacky, a. s., so sídlom Továrenská 13, 901 01 Malacky, IČO: 34 106 880

(ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“) týmto ako prevádzkovateľ osobných údajov informuje uchádzačov o zamestnanie ako dotknuté osoby podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) v spojení so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov o spracúvaní ich osobných údajov.
 

Účel a podmienky spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie na účely ich evidencie pri výberovom procese na obsadenie voľnej pracovnej pozície prevádzkovateľa, príp. eviduje osobné údaje uchádzačov o zamestnanie bez zámeru obsadiť konkrétnu pracovnú pozíciu. V prípade, že sa prevádzkovateľ rozhodne uzatvoriť s niektorým z uchádzačov o zamestnanie pracovnú zmluvu, príp. niektorú z dohôd mimo pracovného pomeru, štátnozamestnaneckú zmluvu,  t. j uchádzač je úspešný, budú osobné údaje tohto uchádzača ďalej spracúvané prevádzkovateľom na účely plnenia záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenia pracovnoprávneho vzťahu. Poskytovanie osobných údajov a Vášho súhlasu na tento účel spracúvania je dobrovoľné.

Právny základ

V súlade s ustanovením čl. 6 ods.1 pism. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenia GDPR“) ďalej zmysle § 13 ods.1 pism a) zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Lehota uchovávania osobných údajov

Osobne údaje , ktoré ste nám poskytli budú spracúvané v našej spoločnosti výlučne pre potreby evidencie uchádzačov o zamestnanie po dobu 1 roka odo dňa doručenia životopisu a následne budú bezpečne zlikvidované.

Kategórie a typy osobných údajov

Osobné údaje spracované prevádzkovateľom môžu obsahovať údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, fotografia, pohlavie, rodinný stav, kontaktné údaje (napríklad číslo mobilného telefónu, e-mailová adresa atď.), pracovné a profesionálne údaje. Poskytnutie ďalších osobných údajov Prevádzkovateľ nevyžaduje.

Prenos osobných údajov mimo EURÓPSKEJ ÚNII

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami.

Pravá dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby, právo na opravu , vymazanie, obmedzenie spracovania, presnosť  osobných údajov,

právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, právo  kedykoľvek svoj súhlas odvolať, právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.

Informovanie a uplatňovanie práv dotknutej osoby

Za účelom uplatňovania svojich práv, môžete kedykoľvek kontaktovať prevádzkovateľa:

Adresa: Snop Automotive Malacky, a. s., Továrenská 13, 901 01 Malacky

E-mail: jan.mezei@snop.eu